Sprawy, którymi zajmuje się komornik sądowy

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń pieniężnych polega odzyskaniu dla wierzyciela określonych sum pieniężnych od dłużnika. Aby komornik mógł wszcząć takie postępowanie wierzyciel musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji oraz załączyć oryginał tytułu wykonawczego, czyli tytuł egzekucyjny, który stanowi: 

Komornik prowadzi taką egzekucję ze wszystkich składników majątkowych należących do dłużnika: 

 Dokument do pobrania

Zabezpieczenie świadczeń pieniężnych

Postępowanie zabezpieczające polega na zabezpieczeniu interesu uprawnionego (przyszłego wierzyciela) na czas trwania sporu na etapie postępowania sądowego. W przypadku zabezpieczenia określonej kwoty komornik przekazuje ją na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Uprawniony po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia w sądzie składa wniosek o wszczęcie egzekucji i zabezpieczone środki są przekazywane wierzycielowi.

Opłata od wniosku o zabezpieczenie wynosi 5% wartości roszczenia.

 Dokument do pobrania

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest dokumentem urzędowym, który sporządza się celem uzyskania dowodu w postępowaniu cywilnym lub karnym. Protokół zawiera opis zdarzenia, przebieg czynności, okoliczności oraz określa stan rzeczy, która podlega opisowi. Sporządzony dokument jest pozbawiony wszelkich subiektywnych opinii. Wnioskodawcą może być każdy, kto ma interes prawny i kogo praw dotyczy ów opis.

Opłata od sporządzenia protokołu stanu faktycznego wynosi 400 zł.

 Dokument do pobrania

Doręczenie korespondencji / ustalenie adresu

W sytuacji, gdy pozwany nie odbiera korespondencji (np. pozwu) to sąd zobowiązuje powoda do doręczenia tej korespondencji za pośrednictwem komornika. W przypadku, gdy komornik nie doręczy korespondencji i ustali, że pozwany nie zamieszkuje pod danym adresem albo gdy nie uda się ustalić miejsca zamieszkania pozwanego to komornik może na wniosek powoda ustalić aktualny adres zamieszkania.

Opłata od doręczenia korespondencji – 60 zł/ od ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania – 40 zł.

 Dokument do pobrania

Spis inwentarza

Spis inwentarza to nic innego jak spis majątku spadkowego, który ma za zadanie określenić aktywa i pasywa będące w posiadaniu spadkodawcy. Spis inwentarza sporządza się celem określenia odpowiedzialności za długi spadkobiercy. Wnioskodawcą może być każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą albo wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwy urząd skarbowy, a także spadkobierca wydziedziczony, jeżeli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachowku. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza można także zgłosić bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza.

Opłata od wniosku wynosi 400 zł.

 Dokument do pobrania